top of page
header-nlwhite.jpg

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden.jpg

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden per 16 juni 2015:

Gelieve onderhavige algemene voorwaarden samen met onze privacyregeling, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met DERQX, door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

Prijzen en levering:
De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen en zijn inclusief BTW.

Levering:
De levering geschiedt franco huis, tenzij anders vermeld. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen (staking, lock-out) zijn wij niet aansprakelijk. 
Levering vindt plaats, na ontvangst van de betaling.

Retourneren:
Indien u een product wenst te retourneren, verzoeken we u vriendelijk om eerst contact op te nemen met onze klantenservice. 

U kunt producten retourneren in geval van:

 

  • Een gebrekkig product: indien een product gebreken vertoont dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Uw factuur dient hiervoor als garantiebewijs.

  • Herroepingsrecht: u heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Producten die geopend , gebruikt, of beschadigd zijn door de klant zijn hiervan uitgesloten. De retourkosten zijn in dit geval voor de klant.

 

Het aankoopbedrag zal teruggestort worden, nadat het geretourneerde product in goede staat door DERQX zijn ontvangen


Producten die u niet kunt retourneren:
Producten (zonder gebreken) waarvan de verzegeling en/of sealing is verbroken ivm houdbaarheid en hygiëne. 

Garantie:
Gebreken moeten uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk worden gemeld. Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging. Indien het voorgaande niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u verzoeken om annulering van de koopovereenkomst. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar.

 

Betaling:

Wij leveren tegen vooruit betaling. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze administratie, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening- courantkredieten in rekening te brengen. Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiële positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen en bovendien zekerheden te verlangen.

Rechts- en forumkeuze:
Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Vrijwaring voor gevolgschade: 

DERQX is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de producten.

bottom of page